Za sve informacije pozovite: 066.9222777

Faktoring

faktoring

Dobar put do obrtnih sredstava


U vremenu kada je veliki broj domaćih preduzeća opterećen kreditima, slabom naplatom potraživanja i problemima sa pribavljanjem obrtnih sredstava, jedno od najboljih rešenja je svakako faktoring kao način finansiranja. Ovaj finansijski instrument, važno je reći, sa sobom nosi i veliki broj potencijalnih ušteda o kojima će biti više reči u nastavku teksta.

Faktoring je već na prvi pogled dosta složen, pre svega zbog trojnog učešća subjekata u ovoj transakciji, kao i potrebne dokumentacije za njegovu realizaciju. Međutim, prednosti koje omogućava vredne su truda da se ova procedura savlada i primenjuje. Da nije tako, ne bi imao toliku primenu na razvijenim svetskim tržištima.

Pokušaćemo da na što jednostavniji način definišemo faktoring i način njegovog funkcionisanja. Faktoring je jedan od načina kratkoročnog finansiranja preduzeća (klijenata) od strane faktora (faktoring institucije) otkupom njegovih nedospelih potraživanja nastalih realizacijom prodaje robe ili usluga kupcima (dužnicima) na domaćem ili inostranom tržištu. Dakle, u ovoj transakciji izdvajaju se tri učesnika: klijent, faktor i dužnik. Faktoringom se mogu baviti poslovne banke, osiguravajuća društva i specijalizovane faktoring kompanije. Predmet faktoringa mogu biti samo nesporna potraživanja koja nemaju pravnih opterećenja, kao i potraživanja koja se mogu slobodno prenositi. Rok dospeća ne sme biti duži od 180 dana.

Prednosti faktoringa su brojne:

 • Rasterećenje sopstvenog bilansa preduzeća preuzimanjem naplate potraživanja od strane faktora
 • Eliminisanje rizika od loše naplate realizovanih poslova
 • Povećanje likvidnosti preduzeća trenutnom naplatom i mogućnost bržeg obrta kapitala
 • Poboljšanje kreditne sposobnosti bez opterećenja limita kod banaka
 • Veća konkurentnost pri širenju proizvodnje i osvajanju novih tržišta
 • Mogućnost postizanja boljih uslova nabavke sirovina bržim plaćanjem dobavljačima
 • Izbegavanje troškova koje sa sobom nosi samostalna naplata potraživanja, administrativni poslovi, kontaktiranje dužnika, itd.

Procedura realizacije faktoringa:

 • Klijent podnosi zahtev faktoring kompaniji koju je odabrao
 • Faktor na osnovu analize priložene dokumentacije u zahtevu daje preliminarnu ponudu koja su potraživanja prihvatljiva i pod kojim pojedinačnim uslovima se faktoring može realizovati
 • Nakon prihvatanja ponude od strane klijenta faktor šalje predlog organima odlučivanja uz određivanje limita
 • Faktor šalje klijentu na potpis ugovor kojim klijent prenosi na faktora sva potraživanja vezana za transakcije sa odobrene liste dužnika
 • Faktor isplaćuje klijentu avans u ugovorom definisanom procentu ( 80-90% vrednosti fakture uključujući i PDV, umanjeno za troškove faktoringa)
 • Naplata potraživanja koju vrši faktor uz mogućnost direktnog kontakta sa dužnicima
 • Faktor nakon naplate celokupnog iznosa vrši konačni obračun troškova faktoringa (naknada za aranžiranje, kamatna stopa, provizija i eventualni novonastali troškovi ustupioca potraživanja), nakon čega ostatak novca prebacuje na račun klijenta.

Provizija kao fiksni trošak kreće se u iznosu od 1,5 do 2,5 procenata fakture, zavisno od pojedinih karakteristika potraživanja. Kamatna stopa je varijabilna i zavisi od trenutne situacije na tržištu. Naravno, iznosi (procenat) avansa, kao i troškovi realizacije faktoringa, zavise od svake pojedinačne faktoring institucije i njihove trenutne cenovne politike. Takođe, zavise i od njihove procene rizika naplate koji preuzimaju, rokova plaćanja, obima prometa, boniteta klijenta i dužnika, kao i rizika zemlje u kojoj se faktoring realizuje. Zbog toga je naš savet da se dobro raspitate o uslovima koje vam faktoring kompanije na našem tržištu nude u datom momentu.

Faktoring u Srbiji obavlja nekoliko međunarodnih banaka i kompanija, kao što su recimo Raiffeisen bank, Societe Generale banka, OTP banka i Prvi faktor, kao i Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije - AOFI http://www.aofi.rs/ .

Najnoviji poslovni saveti